Rekrutacja do służby w Policji

Strona znajduje się w archiwum.

Informacje o doborze do służby dla kandydatów oraz byłych policjantów.

Informacje o procedurze doboru do Policji dla kandydatów


Infromacje dla kandydatów

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Zgodnie z art.25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. Nr 287, poz.1687)
obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystający z pełni praw publicznych,
posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
której gotów jest się podporządkować,
dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.
Podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę (z lewej strony podania margines 2.5 cm szerokości), wypełniony czytelnie, drukowanymi literami kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B), kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra (oryginały do wglądu), kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wczesniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu), książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objety ewidencją wojskową aby udokumentować fakt, iż posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej (pieczątka właściwego WKU o przeniesieniu do rezerwy).
Ponadto osoby składające dokumenty powinny posiadać przy sobie dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości.
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego przez pracownika Zespołu ds. Doboru.Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej i miejskiej Policji, lub ze strony internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia oraz umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:
wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (administracja, prawo, ekonomia lub bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne) - 8 pkt, posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego - 4 pkt, posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 pkt, posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej - 2 pkt, posiadanie prawa jazdy kategorii A lub C - 2 pkt.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:
na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:
ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.), ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228), rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432), rozporządzenie MSWiA z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych MSWiA (Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz. 349 ze zmianami), Decyzja nr 196 KGP z dnia 12.06.2012 roku w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z dnia 12.06.2012 roku), decyzja nr 744 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 141), decyzja nr 478 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2005 r. w sprawie prowadzenia badań psychologicznych testem MultiSelect osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny tych badań (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 15, poz. 110).Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

Metryczka

Data publikacji 29.10.2013
Data modyfikacji 17.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Szwed-Sobańska
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Szwed-Sobańska
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Baranowski
do góry