PETYCJE - Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim

Biuletyn Informacji Publicznej

PETYCJE

P E T Y C J E

Petycję może złożyć:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
 • lub grupa tych podmiotów

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji
 • oznaczenie adresata petycji
 • wskazanie przedmiotu petycji

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektorniczej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentujacą podmiot wnoszący petycję (anonimy nie będą rozpatrywane).

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niz w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji juz rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym w art. 5 ust. 1. ( imię, nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana).

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję można złożyć:

 • w formie pisemnej, przesyłając korespondencję na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim

ul. Witastwosza 4,

83 - 000 Pruszcz Gdański

 • w formie elektornicznej, na adres e-mail:

rzecznikkpppruszczgd@pomorska.policja.gov.pl

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim. 

Kontakt:

ul. Wita Stwosza 4, 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58-78-54-202,  faks numer 58-78-54-295

(we wtorki  w godzinach 8.00 - 17.00 )

Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy:  iod.pruszcz-gd@gd.policja.gov.pl Pani/Pana  dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani /Pana dane osobowe:

 • będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KPP w Pruszczu Gdańskim nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane przez Panią/Pana  danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Metryczka

Data publikacji 04.09.2015
Data modyfikacji 20.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Baranowski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Baranowski
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Baranowski
do góry